Η παροχή Συμβουλευτικής Επαγγελματικού  προσανατολισμού σκοπό έχει τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό προσανατολισμό και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης. 

Η Συμβουλευτική αναπτύσεται ή δύναται να  αναπτυχθεί σε πέντε (5)   Συνεδρίες   ως εξής:

1η συνεδρία : Υποδοχή – καταγραφή ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών

2η Συνεδρία: Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός

3η Συνεδρία: Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

4η Συνεδρία: Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης

5η Συνεδρία: Παρακολούθηση- υποστήριξη των ωφελουμένων – Συμβουλευτική Καθοδήγηση


Φυσικά ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων και τις προδιαγραφές των προκηρύξεων δύναται να συμπτυχθεί και σε τρείς συνεδρίες .

Περιεχόμενο της αρχικής συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των ωφελούμενων, η αναλυτική διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων τους και η διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου ώστε η συνέχεια της συμβουλευτικής διαδικασίας να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σ’ αυτές.  

Επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν τον ωφελούμενο.

Ενθαρρύνεται η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που τον οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την (επαν)ένταξη του στην οικονομική ζωή.


Περιεχόμενο της αρχικής συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των ωφελούμενων, η αναλυτική διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων τους και η διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου ώστε η συνέχεια της συμβουλευτικής διαδικασίας να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σ’ αυτές.  

Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και την διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης με στόχο να υποστηρίξει τους ωφελούμενους κατά την προσπάθεια ένταξής τους .