Περιεχόμενο της αρχικής συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των ωφελούμενων, η αναλυτική διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων τους και η διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου ώστε η συνέχεια της συμβουλευτικής διαδικασίας να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σ’ αυτές.  

Επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν τον ωφελούμενο/η, ενθαρρύνεται η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του. Ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ένταξη του στην οικονομική ζωή.

Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να διαμορφώσει νέες προοπτικές για την επαγγελματική του πορεία. Το εν λόγω στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης.